Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 71
Deze week 687
Deze maand 4772
Sinds 11-2008 1228213

Universele Verklaring van de Rechten van de MensUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens Declaraţia Universală A Drepturilor Omului
   
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Articolul 1
Toate fiin┼úele umane se nasc libere ┼či egale ├«n demnitate ┼či ├«n drepturi. Ele ├«nzestra┼úe cu ra┼úiune ┼či con┼čtiin┼ú─â ┼či trebuie s─â se comporte unii fa┼ú─â de altele ├«n spiritul fraternit─â┼úii.
   
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile ┼či libert─â┼úile proclamate ├«n prezenta Declara┼úie f─âr─â nici un fel de deosebire ca, de pild─â, deosebirea de ras─â, culoare, sex, limb─â, religie, opinie politic─â sau orice alt─â opinie, de origine na┼úional─â sau social─â, avere, na┼čtere sau orice alte ├«mprejur─âri.

În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că această ţară sau teritoriu sînt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranităte.

   
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Articolul 3
Orice fiin┼ú─â uman─â are dreptul la via┼ú─â, la libertate ┼či la securitatea persoanei sale.
   
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Articolul 4
Nimeni nu va fi ┼úinut ├«n sclavie, nici ├«n servitute; sclavajul ┼či comer┼úul cu sclavi s├«nt interzise sub toate formele lor.

   
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
   
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Articolul 6
Fiecare om are dreptul s─â i se recunoa┼čca pretutindeni personalitatea juridic─â.
   
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Articolul 7
To┼úi oamenii s├«nt egali ├«n fa┼úa legii ┼či au, f─âr─â nici o deosebire, dreptul la o egal─â protec┼úie a legii. To┼úi oamenii au dreptul la o protec┼úie egal─â ├«mpotriva oric─ârei discrimin─âri care ar viola prezenta Declara┼úie ┼či ├«mpotriva oric─ârei provoc─âri la o asemenea discriminare.
   
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sînt recunoscute prin constituţie sau lege.
   
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Articolul 9
Nimeni nu trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar.
   
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Articolul 10
Orice persoan─â are dreptul ├«n deplin─â egalitate de a fi audiat─â ├«n mod echitabil ┼či public de c─âtre un tribunal independent ┼či impar┼úial care va hot─âr├« fie asupra drepturilor ┼či obliga┼úiilor sale, fie asupra temeiniciei oric─ârei acuz─âri ├«n materie penal─â ├«ndreptat─â ├«mpotriva sa.

   
Artikel 11
11.1 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
11.2 - Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Articolul 11
Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.
Nimeni nu va fi condamnat pentru ac┼úiuni sau omisiuni care nui constituiau, ├«n momentul c├«nd au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului interna┼úional sau na┼úional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeaps─â mai grea dec├«t aceea care era aplicabil─â ├«n momentul c├«nd a fost s─âv├«r┼čit actul cu caracter penal.
   
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare ├«n via┼úa sa personal─â, ├«n familia sa, ├«n domiciliul lui sau ├«n coresponden┼úa sa, nici la atingeri aduse onoarei ┼či reputa┼úiei sale. Orice persoan─â are dreptul la protec┼úia legii ├«mpotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
   
Artikel 13
13.1 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
13.2 - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Articolul 13
Orice persoan─â are dreptul de a circula ├«n mod liber ┼či de a-┼či alege re┼čedin┼úa ├«n interiorul grani┼úelor unui stat.
Orice persoan─â are dreptul de a p─âr─âsi orice ┼úar─â, inclusiv a sa, ┼či de reveni ├«n ┼úara sa.
   
Artikel 14
14.1 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
14.2 - Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Articolul 14
├Än caz de persecu┼úie, orice persoan─â are dreptul de a c─âuta azil ┼či de a beneficia de azil ├«n alte ┼ú─âri.
Acest drept nu poate fi invocat ├«n caz de urm─ârire ce rezult─â ├«n mod real dintr-o crim─â de drept comun sau din ac┼úiuni contrare scopurilor ┼či principiilor Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
   
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Articolul 15
Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.
Nimeni nu poate fi lipsit ├«n mod arbitrar de cet─â┼úenia sa sau de dreptul de a-┼či schimba cet─â┼úenia.
   
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Articolul 16
Cu ├«ncepere de la ├«mplinirea v├«rstei legale, b─ârb─âtul ┼či femeia, f─âr─â nici o restric┼úie ├«n ce prive┼čte rasa, na┼úionalitatea sau religia, au dreptul de a se c─âs─âtori ┼či de a ├«ntemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea c─âs─âtoriei, ├«n decursul c─âs─âtoriei ┼či la desfacerea ei.
C─âs─âtoria nu poate fi ├«ncheiat─â dec├«t cu consim┼ú─âm├«ntul liber ┼či deplin al viiitorilor so┼úi.
Familia constituie elementul natural ┼či fundamental al societ─â┼úii ┼či are dreptul la ocrotire din partea societ─â┼úii ┼či a statului.
   
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Articolul 17
Orice persoan─â are dreptul la proprietate, at├«t singur─â, c├«t ┼či ├«n asocia┼úie cu al┼úii.
Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
   
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea g├«ndirii, de con┼čtiint─â ┼či religie; acest drept include libertatea de a-┼či schimba religia sau convingerea, precum ┼či libertatea de a-┼či manifesta religia sau convingerea, singur sau ├«mpreun─â cu al┼úii, at├«t ├«n mod public, c├«t ┼či privat, prin ├«nv─â┼ú─âtur─â, practici religioase, cult ┼či ├«ndeplinirea riturilor.
   
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor ┼či exprim─ârii; acest drept include libertatea de a avea opinii f─âr─â f─âr─â imixtiune din afar─â,precum ┼či libertatea de a c─âuta, de a primi ┼či de a r─âsp├«ndi informa┼úii ┼či idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.
   
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Articolul 20
Orice persoan─â are dreptul la libertatea de ├«ntrunire ┼či de asociere pa┼čnic─â.
Nimeni nu poate fi silit să făcă parte dintr-o asociaţie.
   
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Articolul 21
Orice persoan─â are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ┼ú─ârii sale, fie direct, fie prin reprezentan┼úi liber ale┼či.
Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţăra sa.
Voin┼úa poporului trebuie s─â constituie baza puterii de stat; aceast─â voin┼ú─â trebuie s─â fie exprimat─â prin alegeri nefalsificate, care s─â aib─â loc ├«n mod periodic prin sufragiu universal, egal ┼či exprimat prin vot secret sau urm├«nd o procedur─â echivalent─â care s─â asigure libertatea votului.
   
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Articolul 22
Orice persoan─â, ├«n calitatea sa de membru al societ─â┼úii, are dreptul la securitatea social─â; ea este ├«ndrept─â┼úit─â ca prin efortul national ┼či colaborarea interna┼úional─â, ┼úin├«ndu-se seama de organizarea ┼či resursele fiec─ârei ┼ú─âri, s─â ob┼úin─â realizarea drepturilor economice, sociale ┼či culturale indispensabile pentru demnitatea sa ┼či libera dezvoltare a personalit─â┼úii sale.
   
Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Articolul 23
Orice persoan─â are dreptul la munc─â, la libera alegere a muncii sale, la condi┼úii echitabile ┼či satisf─âc─âtoare de munc─â, precum ┼či la ocrotirea ├«mpotriva ┼čomajului.
Toţi oamenii, fară nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.
Orice om care munce┼čte are dreptul la o retribuire echitabil─â ┼či satisf─âc─âtoare care s─â-i asigure at├«t lui, c├«t ┼či familiei sale, o existen┼ú─â conform─â cu demnitatea uman─â ┼či completat─â, la nevoie, prin alte mijloace de protec┼úie social─â.
Orice persoan─â are dreptul de a ├«ntemeia sindicate ┼či de a se afilia la sindicate pentru ap─ârarea intereselelor sale.
   
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Articolul 24
Orice persoan─â are dreptul la odihn─â ┼či recrea┼úie, inclusiv la o limitare rezonabil─â a zilei de munc─â ┼či la concedii periodice pl─âtite.
   
Artikel 25

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care s─â-i asigure s─ân─âtatea ┼či bun─âstarea lui ┼či familiei sale, cuprinz├«nd hrana, ├«mbr─âc─âmintea, locuin┼úa, ├«ngrijirea medical─â, precum ┼či serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare ├«n caz de ┼čomaj, boal─â, invaliditate, v─âduvie, b─âtr├«ne┼úe sau ├«n celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten┼ú─â, ├«n urma unor ├«mprejur─âri independente de voin┼úa sa.
Mama ┼či copilul au dreptul la ajutor ┼či ocrotire deosebite. To┼úi copiii, fie c─â s├«nt n─âscu┼úi ├«n cadrul c─âs─âtorii sau ├«n afara acesteia, se bucur─â aceea┼či protec┼úie social─â.
   
Artikel 26

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la ├«nv─â┼ú─âtur─â. Inv─â┼ú─âm├«ntul trebuie s─â fie gratuit, cel pu┼úin ├«n ceea ce prive┼čte inv─â┼ú─âm├«ntul elementar ┼či general. Inv─â┼ú─âm├«ntul elementar trebuie s─â fie obligatoriu. Inv─â┼ú─âm├«ntul tehnic ┼či profesional trebuie s─â fie la ├«ndem├«na tuturor, iar ├«nv─â┼ú─âm├«ntul superior trebuie s─â fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baz─â de merit.
├Änv─â┼ú─âm├«ntul trebuie s─â urm─âreasc─â dezvoltarea deplin─â a personalit─â┼úii umane ┼či ├«nt─ârirea respectului fa┼ú─â de drepturile omului ┼či libert─â┼úile fundamentale. El trebuie s─â promoveze ├«n┼úelegerea, toleran┼úa, prietenia ├«ntre toate popoarele ┼či toate grupurile rasiale sau religioase, precum ┼či dezvoltarea activit─â┼úii Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite pentru men┼úirenea p─âcii.
Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.

   
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materi├źle belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Articolul 27
Orice persoan─â are dreptul de a lua parte ├«n mod liber la via┼úa cultural─â a colectivit─â┼úii, de a se bucura de arte ┼či de a participa la progresul ┼čtiin┼úific ┼či la binefacerile lui.
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale ┼či materiale care decurg din orice lucrare ┼čtiin┼úific─â, literar─â sau artistic─â al c─ârei autor este.
   
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Articolul 28
Orice persoan─â are dreptul la o or├«nduir social─â ┼či interna┼úional─â ├«n care drepturile ┼či libert─â┼úile expuse ├«n prezenta Declara┼úie pot fi pe deplin ├«nf─âptuite.
   
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Articolul 29
Orice persoan─â are ├«ndatoriri fat─â de colectivitate, deoarece numai ├«n cadrul acesteia este posibil─â dezvoltarea liber─â ┼či deplin─â a personalit─â┼úii sale.
In exercitarea drepturilor ┼či libert─â┼úilor sale, fiecare om nu este supus dec├«t numai ├«ngr─âdirilor stabilite prin lege, exclusiv ├«n scopul de a asigura cuvenita recunoa┼čtere ┼či respectare a drepturilor ┼či liberta┼úilor altora ┼či ca s─â fie satisf─âcute justele cerin┼úe ale moralei, ordinii publice ┼či bun─âst─ârii generale ├«ntr-o societate democratic─â.
Aceste drepturi ┼či libert─â┼úi nu vor putea fi ├«n nici un caz exercitate contrar scopurilor ┼či principiilor Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
   
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Articolul 30
Nici o dispozi┼úie a prezentei Declara┼úii nu poate fi interpretat─â ca implic├«nd pentru vreun stat, grupare sau persoan─â dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a s─âv├«r┼či vreun act ├«ndreptat spre desfiin┼úarea unor drepturi sau libert─â┼úi enun┼úate ├«n prezenta Declara┼úie.Citaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?