Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 285
Deze week 871
Deze maand 3645
Sinds 11-2008 1318179

Universele Verklaring van de Rechten van de MensUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens Declara?ia Universal? A Drepturilor Omului
   
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Articolul 1
Toate fiin?ele umane se nasc libere ?i egale īn demnitate ?i īn drepturi. Ele īnzestra?e cu ra?iune ?i con?tiin?? ?i trebuie s? se comporte unii fa?? de altele īn spiritul fraternit??ii.
   
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile ?i libert??ile proclamate īn prezenta Declara?ie f?r? nici un fel de deosebire ca, de pild?, deosebirea de ras?, culoare, sex, limb?, religie, opinie politic? sau orice alt? opinie, de origine na?ional? sau social?, avere, na?tere sau orice alte īmprejur?ri.

Īn afar? de aceasta, nu se va face nici o deosebire dup? statutul politic, juridic sau interna?ional al ??rii sau al teritoriului de care ?ine o persoan?, fie c? aceast? ?ar? sau teritoriu sīnt independente, sub tutel?, neautonome sau supuse vreunei alte limit?ri a suveranit?te.

   
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Articolul 3
Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale.
   
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Articolul 4
Nimeni nu va fi ?inut īn sclavie, nici īn servitute; sclavajul ?i comer?ul cu sclavi sīnt interzise sub toate formele lor.

   
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
   
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Articolul 6
Fiecare om are dreptul s? i se recunoa?ca pretutindeni personalitatea juridic?.
   
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Articolul 7
To?i oamenii sīnt egali īn fa?a legii ?i au, f?r? nici o deosebire, dreptul la o egal? protec?ie a legii. To?i oamenii au dreptul la o protec?ie egal? īmpotriva oric?rei discrimin?ri care ar viola prezenta Declara?ie ?i īmpotriva oric?rei provoc?ri la o asemenea discriminare.
   
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfac?ia efectiv? din partea instan?elor juridice na?ionale competente īmpotriva actelor care violeaz? drepturile fundamentale ce-i sīnt recunoscute prin constitu?ie sau lege.
   
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Articolul 9
Nimeni nu trebuie s? fie arestat, de?inut sau exilat īn mod arbitrar.
   
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Articolul 10
Orice persoan? are dreptul īn deplin? egalitate de a fi audiat? īn mod echitabil ?i public de c?tre un tribunal independent ?i impar?ial care va hot?rī fie asupra drepturilor ?i obliga?iilor sale, fie asupra temeiniciei oric?rei acuz?ri īn materie penal? īndreptat? īmpotriva sa.

   
Artikel 11
11.1 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
11.2 - Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Articolul 11
Orice persoan? acuzat? de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul s? fie presupus? nevinovat? pīn? cīnd vinov??ia sa va fi stabilit? īn mod legal īn cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garan?iile necesare ap?r?rii sale.
Nimeni nu va fi condamnat pentru ac?iuni sau omisiuni care nui constituiau, īn momentul cīnd au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului interna?ional sau na?ional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeaps? mai grea decīt aceea care era aplicabil? īn momentul cīnd a fost s?vīr?it actul cu caracter penal.
   
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare īn via?a sa personal?, īn familia sa, īn domiciliul lui sau īn coresponden?a sa, nici la atingeri aduse onoarei ?i reputa?iei sale. Orice persoan? are dreptul la protec?ia legii īmpotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
   
Artikel 13
13.1 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
13.2 - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Articolul 13
Orice persoan? are dreptul de a circula īn mod liber ?i de a-?i alege re?edin?a īn interiorul grani?elor unui stat.
Orice persoan? are dreptul de a p?r?si orice ?ar?, inclusiv a sa, ?i de reveni īn ?ara sa.
   
Artikel 14
14.1 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
14.2 - Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Articolul 14
Īn caz de persecu?ie, orice persoan? are dreptul de a c?uta azil ?i de a beneficia de azil īn alte ??ri.
Acest drept nu poate fi invocat īn caz de urm?rire ce rezult? īn mod real dintr-o crim? de drept comun sau din ac?iuni contrare scopurilor ?i principiilor Organiza?iei Na?iunilor Unite.
   
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Articolul 15
Orice persoan? are dreptul la o cet??enie.
Nimeni nu poate fi lipsit īn mod arbitrar de cet??enia sa sau de dreptul de a-?i schimba cet??enia.
   
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Articolul 16
Cu īncepere de la īmplinirea vīrstei legale, b?rb?tul ?i femeia, f?r? nici o restric?ie īn ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a īntemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea c?s?toriei, īn decursul c?s?toriei ?i la desfacerea ei.
C?s?toria nu poate fi īncheiat? decīt cu consim??mīntul liber ?i deplin al viiitorilor so?i.
Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului.
   
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Articolul 17
Orice persoan? are dreptul la proprietate, atīt singur?, cīt ?i īn asocia?ie cu al?ii.
Nimeni nu poate fi lipsit īn mod arbitrar de proprietatea sa.
   
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gīndirii, de con?tiint? ?i religie; acest drept include libertatea de a-?i schimba religia sau convingerea, precum ?i libertatea de a-?i manifesta religia sau convingerea, singur sau īmpreun? cu al?ii, atīt īn mod public, cīt ?i privat, prin īnv???tur?, practici religioase, cult ?i īndeplinirea riturilor.
   
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor ?i exprim?rii; acest drept include libertatea de a avea opinii f?r? f?r? imixtiune din afar?,precum ?i libertatea de a c?uta, de a primi ?i de a r?spīndi informa?ii ?i idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.
   
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Articolul 20
Orice persoan? are dreptul la libertatea de īntrunire ?i de asociere pa?nic?.
Nimeni nu poate fi silit s? f?c? parte dintr-o asocia?ie.
   
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Articolul 21
Orice persoan? are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ??rii sale, fie direct, fie prin reprezentan?i liber ale?i.
Orice persoan? are dreptul de acces egal la func?iile publice din ??ra sa.
Voin?a poporului trebuie s? constituie baza puterii de stat; aceast? voin?? trebuie s? fie exprimat? prin alegeri nefalsificate, care s? aib? loc īn mod periodic prin sufragiu universal, egal ?i exprimat prin vot secret sau urmīnd o procedur? echivalent? care s? asigure libertatea votului.
   
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Articolul 22
Orice persoan?, īn calitatea sa de membru al societ??ii, are dreptul la securitatea social?; ea este īndrept??it? ca prin efortul national ?i colaborarea interna?ional?, ?inīndu-se seama de organizarea ?i resursele fiec?rei ??ri, s? ob?in? realizarea drepturilor economice, sociale ?i culturale indispensabile pentru demnitatea sa ?i libera dezvoltare a personalit??ii sale.
   
Artikel 23

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Articolul 23
Orice persoan? are dreptul la munc?, la libera alegere a muncii sale, la condi?ii echitabile ?i satisf?c?toare de munc?, precum ?i la ocrotirea īmpotriva ?omajului.
To?i oamenii, far? nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munc? egal?.
Orice om care munce?te are dreptul la o retribuire echitabil? ?i satisf?c?toare care s?-i asigure atīt lui, cīt ?i familiei sale, o existen?? conform? cu demnitatea uman? ?i completat?, la nevoie, prin alte mijloace de protec?ie social?.
Orice persoan? are dreptul de a īntemeia sindicate ?i de a se afilia la sindicate pentru ap?rarea intereselelor sale.
   
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Articolul 24
Orice persoan? are dreptul la odihn? ?i recrea?ie, inclusiv la o limitare rezonabil? a zilei de munc? ?i la concedii periodice pl?tite.
   
Artikel 25

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care s?-i asigure s?n?tatea ?i bun?starea lui ?i familiei sale, cuprinzīnd hrana, īmbr?c?mintea, locuin?a, īngrijirea medical?, precum ?i serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare īn caz de ?omaj, boal?, invaliditate, v?duvie, b?trīne?e sau īn celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten??, īn urma unor īmprejur?ri independente de voin?a sa.
Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite. To?i copiii, fie c? sīnt n?scu?i īn cadrul c?s?torii sau īn afara acesteia, se bucur? aceea?i protec?ie social?.
   
Artikel 26

Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la īnv???tur?. Inv???mīntul trebuie s? fie gratuit, cel pu?in īn ceea ce prive?te inv???mīntul elementar ?i general. Inv???mīntul elementar trebuie s? fie obligatoriu. Inv???mīntul tehnic ?i profesional trebuie s? fie la īndemīna tuturor, iar īnv???mīntul superior trebuie s? fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baz? de merit.
Īnv???mīntul trebuie s? urm?reasc? dezvoltarea deplin? a personalit??ii umane ?i īnt?rirea respectului fa?? de drepturile omului ?i libert??ile fundamentale. El trebuie s? promoveze īn?elegerea, toleran?a, prietenia īntre toate popoarele ?i toate grupurile rasiale sau religioase, precum ?i dezvoltarea activit??ii Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru men?irenea p?cii.
P?rin?ii au dreptul de prioritate īn alegerea felului de īnv???mīnt pentru copiii lor minori.

   
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiėle belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Articolul 27
Orice persoan? are dreptul de a lua parte īn mod liber la via?a cultural? a colectivit??ii, de a se bucura de arte ?i de a participa la progresul ?tiin?ific ?i la binefacerile lui.
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale ?i materiale care decurg din orice lucrare ?tiin?ific?, literar? sau artistic? al c?rei autor este.
   
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Articolul 28
Orice persoan? are dreptul la o orīnduir social? ?i interna?ional? īn care drepturile ?i libert??ile expuse īn prezenta Declara?ie pot fi pe deplin īnf?ptuite.
   
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Articolul 29
Orice persoan? are īndatoriri fat? de colectivitate, deoarece numai īn cadrul acesteia este posibil? dezvoltarea liber? ?i deplin? a personalit??ii sale.
In exercitarea drepturilor ?i libert??ilor sale, fiecare om nu este supus decīt numai īngr?dirilor stabilite prin lege, exclusiv īn scopul de a asigura cuvenita recunoa?tere ?i respectare a drepturilor ?i liberta?ilor altora ?i ca s? fie satisf?cute justele cerin?e ale moralei, ordinii publice ?i bun?st?rii generale īntr-o societate democratic?.
Aceste drepturi ?i libert??i nu vor putea fi īn nici un caz exercitate contrar scopurilor ?i principiilor Organiza?iei Na?iunilor Unite.
   
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Articolul 30
Nici o dispozi?ie a prezentei Declara?ii nu poate fi interpretat? ca implicīnd pentru vreun stat, grupare sau persoan? dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a s?vīr?i vreun act īndreptat spre desfiin?area unor drepturi sau libert??i enun?ate īn prezenta Declara?ie.Ā  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal. " - Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.